Care - The Conference on Animal Rights in Europe 2019

16 Sierpnia 2019, 08:00 (Piątek) - 18 Sierpnia 2019, 20:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny / Full Price

dostępnych: 185

15 Czerwca 2019 150,00 zł
Kupując bilet na Lunch, masz zapewniony posiłek na 3 dni. /When you buy a lunch ticket, you have a meal for 3 days. Bilet na Lunch (3dni) / 3 days Lunch ticket

Kupując bilet na Lunch, masz zapewniony posiłek na 3 dni. /When you buy a lunch ticket, you have a meal for 3 days.

dostępnych: 286

15 Czerwca 2019 84,99 zł

CARE (Conference on Animal Rights in Europe) to międzynarodowa konferencja, której celem jest łączenie i inspirowanie grup prozwierzęcych w całej Europie. Poprzez warsztaty i możliwość nawiązywania kontaktów, grupy te mogą łączyć siły i wspierać się nawzajem, w celu określenia najlepszych kierunków, jakie może obrać ruch prozwierzęcy.

Konferencja jest szansą na spotkanie organizacji i osób, zarówno nowych, jak i już uznanych, oraz na wspólny rozwój. Wspierając się nawzajem poprzez dyskusje i debaty, ruch prozwierzęcy może rozwijać się i wzmacniać. Mimo że ruch złożony jest z pojedynczych osób, wierzymy, że wzmacniamy go spotykając się, wymieniając pomysłami i dzieląc strategiami.


W tym roku, konferencja organizowana jest przez Otwarte Klatki i odbędzie się w Warszawie, 16-18 sierpnia, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Otwarte Klatki to organizacja non profit, założona w celu promowania aktywnej i efektywnej ochrony zwierząt. Organizacja powstała w Polsce w 2012 r., jako część międzynarodowej inicjatywy zmiany świata dla zwierząt.
Jesteśmy też członkiem Anima International, nowego sojuszu europejskich organizacji ochrony zwierząt, skupiających się na zwierzętach gospodarskich.

Działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii, oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Dążymy do lepszej ochrony zwierząt zamkniętych na fermach, jak i do poszanowania prawa konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta. Więcej informacji na stronie: https://www.careconf.eu/ oraz e-mail: care@otwarteklatki.plThe Conference on Animal Rights in Europe (CARE) is an international conference aimed at connecting and inspiring animal rights groups across Europe. Through workshops and networking opportunities, all groups can come together and empower each other to establish the best possible directions for the animal rights movement to take.

The conference is a chance to meet and grow with organizations and individuals, both new and established ones. By supporting its members through discussion and debate, the animal rights movement can evolve, strengthen, and solidify. While the movement may be made up of individuals, we believe that coming together to meet minds, exchange ideas, and share strategies reinforces the cause as a whole.

This year's conference is organized by Otwarte Klatki and will take place in Warsaw,Poland - from August 16th - 18th at Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Otwarte Klatki

Otwarte Klatki is a non-profit organization founded to promote active and effective animal protection. Otwarte Klatki was established in Poland in 2012 as part of an international initiative to change the world for animals.

We are also a member of Anima International, a new coalition of European animal protection organisations focusing on farmed animals.

We operate in Poland, Great Britain, Russia, Estonia, Denmark and in Lithuania, Ukraine and Belarus. We believe that changing the situation of animals is possible. We are seeking better protection of animals locked on farms, as well as for the right of consumers to full knowledge of their living conditions.

More info: https://www.careconf.eu/ or e-mail: care@otwarteklatki.pl


Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa Warszawa